علی بن ابراهیم به سند صحیح از عاصم بن حمید روایت کرده است که:

به حضرت صادق علیه السلام گفتم:

می خواهم سؤالی بپرسم، حیا مانع می شود! آیا در بهشت غِنا خواهد بود؟

فرمود: در بهشت درختیست، که خدا بادهای بهشت را امر می فرماید، که می وزد و آن درخت را به نغمه یی چند مترنّم می سازد، که خلایق هر گز صدایی به خوبیِ آن نغمه ها نشنیده باشند!

بعد از آن فرمود: و آن ، عوضِ ثوابِ کسیست که، ترک شنیدن غِنا در دنیا از ترس خدا کرده باشد.
عین الحیات ، لمعه ی نهم : حرمت غِنا


اللهم عجل لولیک الفرج
@hadisenurani