نگاه ها همه بر روي پرده سينما بود.
اکران فيلم شروع شد،

شروع فيلم سقف يک اتاق
دو دقيقه بعد همچنان سقف اتاق,سه, چهار, پنج,........,هشت دقيقه اول فيلم فقط سقف اتاق!
صداي همه در آمد.
اغلب حاضران سينما را ترک کردند!
ناگهان دوربين حرکت کرد و آمد پايين و به جانباز قطع نخاع خوابيده روى تخت رسيد.


زيرنويس: اين تنها چند دقيقه از زندگى اين جانباز بود و شما طاقت نداشتيد...!!!