به نام خدا

علی (علیه السلام) هم نیکو شوهری است

علی (علیه السلام) می فرماید: چون آفتاب غروب کرد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ام سلمه فرمود که فاطمه علیهاالسلام را نزد او بیاورد.ام سلمه فاطمه علیهاالسلام را در حالی که پیراهنش بر زمین کشیده می شد آورد، دانه های درشت عرق از چهره فاطمه علیهاالسلام بر زمین می چکید از حجب و حیا چون نزدیک پدر رسید پای وی لغزید و بر زمین آمد رسول خدا فرمود: دخترم خداوند تو را در دنیا و اختر از لغزش حفظ کند، همین که در برابر پدر ایستاد حضرت پرده از رخسار منورش بر گرفت و دست او را در دست شویش گذارد و گفت: خداوند پیوند تو با دخت پیامبر را مبارک گرداند، علی، فاطمه نیکو همسری است، آنگاه فرمود: فاطمه! علی هم نیکو شوهری است. سپس فرمود: به اتاق خود روید و منتظر من بمانید...


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

نویسنده : محمد رضا رمزی اوحدی