باباخانی, [17.06.16 17:05]
در لَا الَه اِلّا الله
به جای موجودٌ محذوف چه کلمه ای بوده ؟

اماني, [17.06.16 17:08]
[In reply to زهرا باباخانی]
همون موجود محذوف بوده

اماني, [17.06.16 17:08]
که حذف شده.

عزيزاني, [17.06.16 17:24]
فعلها در متعلق ها
کان ،یکون،موجود
هست ،می باشد ،موجود است