پاسخ به سؤال کاربران


✔️❗️در سوره اعراف ایه 88"اولو کنا کارهین "
ا حرف استفهام ، واو حالیه ، لو شرطیه باشد
در این صورت این ایه چطور معنی می شود و جواب شرط کدام جمله است ؟✔️❗️

پاسخ:
قالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ﴿ #اعراف_آیه_88﴾
در این آیه لو حرف موصول است.
"واو" حالیه و جمله ی "كُنَّا كَارِهِينَ" در محل نصب، حال است.
گفت: حال آن که اگر باشیم ناخوشنودان(کراهت داشته گان)؟؟

و اگر لو شرطی بگیریم "واو" حالیه و "لو شرطیه" را معنای "و اگر چه" ترجمه می کنند.
و جواب شرط هم محذوف است
یعنی:
اگرچه باشیم ناخشنودان، [ باز هم به آن آیین بازگردیم؟؟؟؟]
https://telegram.me/shahrenuraniquran