از عارفی پرسيدند فلسفه ی خلقت پشه و تارتنگ چه بوده؟!گفت: اگر آفريدن پشه، تنها برای كشتن نمرود و آفريدن تارتنگ، تنها برای تنيدن درب غار حرا بود، برای علت خلقت آن بس بود!كشف الاسرار