» ترکیب آیه ۹۷ سوره مبارکه مائده
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 97 | پاسخ ها: 0
» نمونه هایی از فعل مضارع مجزوم با ترجمه در آیات قرآن
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 61 | پاسخ ها: 0
» نمونه هایی از فعل مضارع منصوب در آیات قرآن
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 54 | پاسخ ها: 0
» انواع معارف در ۶۱ سوره مبارکه بقره
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 53 | پاسخ ها: 0
» تجزیه آیه ۲۵ سوره مبارکه قصص
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 55 | پاسخ ها: 0
» تجزیه آیات ۳ و ۲۰ سوره مبارکه قصص
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 57 | پاسخ ها: 0
» تجزیه و ترکیب آیه ۱۴۶ سوره مبارکه بقره
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 57 | پاسخ ها: 0
» تجزیه و ترکیب آیه ۲۶۱ سوره مبارکه بقره
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 50 | پاسخ ها: 0
» تجزیه و ترکیب آیه ۷۸ سوره مبارکه طه
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 76 | پاسخ ها: 0
» تجزیه و ترکیب آیه ۶۴ سوره مبارکه کهف
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 52 | پاسخ ها: 0
» تجزیه و ترکیب آیه ۲۰۱ سوره مبارکه بقره
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 68 | پاسخ ها: 0
» تجزیه و ترکیب آیه ۳۲ سوره مبارکه قصص
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 50 | پاسخ ها: 0
» تجزیه و ترکیب آیه ۲۵ سوره مبارکه مرسلات
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 46 | پاسخ ها: 0
» تجزیه و ترکیب آیه ۲۹ سوره مبارکه حج
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 45 | پاسخ ها: 0
» تجزیه و ترکیب آیه ۶۴ سوره مبارکه اسراء
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 39 | پاسخ ها: 0
» تجزیه و ترکیب آیه ۲۵ سوره مبارکه قصص
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 46 | پاسخ ها: 0
» ترکیب آیات ۶۰ تا ۷۰ سوره مائده
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 190 | پاسخ ها: 11
» ترکیب سوره حمد
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 103 | پاسخ ها: 7
» ترکیب آیات ۷۰ تا ۸۲ سوره مائده
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 125 | پاسخ ها: 13
» ترکیب آیات ۴۵ تا ۵۵ سوره مائده
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 110 | پاسخ ها: 11
» ترکیب آیات ۳۰ تا ۴۰ سوره مبارکه مائده
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 292 | پاسخ ها: 11
» راهکارهای تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانش آموزان و دانشجویان
آخرین نویسنده: شهید گمنام | شروع کننده موضوع: شهید گمنام | ارسال شده در انجمن: فرهنگ شهادت | بازدید ها: 347 | پاسخ ها: 12
» تجزیه و ترکیب آیه ۱۴۹ سوره اعراف
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 208 | پاسخ ها: 0
» تجزیه و ترکیب آیه ۱۳۵ سوره اعراف
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 125 | پاسخ ها: 0
» تجزیه و ترکیب آیه ۶۹ سوره مبارکه بقره
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 143 | پاسخ ها: 0
» تجزیه و ترکیب آیات ۲۴ الی ۳۰ سوره مائده
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 298 | پاسخ ها: 7
» تجزیه و ترکیب آیه ۵۹ طه
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 234 | پاسخ ها: 0
» تجزیه و ترکیب آیه ۶۴ سوره مائده
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 173 | پاسخ ها: 0
» تجزیه و ترکیب آیات ۱۴۷ الی ۱۵۰ سوره بقره
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 170 | پاسخ ها: 4
» تجزیه و ترکیب آیات ۱ الی ۱۰ سوره بقره
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 338 | پاسخ ها: 10
» تجزیه افعال سوره توبه
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 1080 | پاسخ ها: 44
» یه سوال دارم ممکنه راهنمایی کنید در رابطه با تفسیر قرآن.
آخرین نویسنده: گل مريم | شروع کننده موضوع: Z.NPSH | ارسال شده در انجمن: تبادل نظر | بازدید ها: 594 | پاسخ ها: 1
» ترکیب سوره طور
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 1620 | پاسخ ها: 49
» ترکیب سوره ذاریات
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 1501 | پاسخ ها: 60
» تجزیه و ترکیب سوره واقعه
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 10744 | پاسخ ها: 40
» ترکیب سوره نازعات
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 1403 | پاسخ ها: 30
» تجزیه و ترکیب آیه ۲۷۵ سوره بقره
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 528 | پاسخ ها: 1
» ترکیب سوره مدثر
آخرین نویسنده: دژدان | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تجزیه و ترکیب آیات قرآن مجید | بازدید ها: 1485 | پاسخ ها: 30
» انفجار های ابرنواختری در قرآن ___________________________________
آخرین نویسنده: shakiba98 | شروع کننده موضوع: سحر | ارسال شده در انجمن: آسمان | بازدید ها: 10320 | پاسخ ها: 2
» همیشه شکر گذار خدا باش , و به آنچه داری قانع و شاد باش
آخرین نویسنده: shakiba98 | شروع کننده موضوع: سحر | ارسال شده در انجمن: راه های شناخت | بازدید ها: 10609 | پاسخ ها: 2
» دوازده ویژگی سخن خوب از دیدگاه قرآن کریم
آخرین نویسنده: shakiba98 | شروع کننده موضوع: سحر | ارسال شده در انجمن: اسامی قرآن | بازدید ها: 11669 | پاسخ ها: 2
» معارفی از سوره های قرآن (جزء بیست و نه)
آخرین نویسنده: shakiba98 | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تفسیر | بازدید ها: 21203 | پاسخ ها: 27
» الف، لام، ميم.
آخرین نویسنده: shakiba98 | شروع کننده موضوع: گل مريم | ارسال شده در انجمن: زبان قرآن | بازدید ها: 13146 | پاسخ ها: 4
» تدبر در قرآن
آخرین نویسنده: shakiba98 | شروع کننده موضوع: راهی هدایت | ارسال شده در انجمن: روش ها و سبک های تفسیر | بازدید ها: 23233 | پاسخ ها: 14
» كلمه " صحيفه " و كلمه " « يتلوا »"
آخرین نویسنده: shakiba98 | شروع کننده موضوع: فاطمه | ارسال شده در انجمن: اعلام قرآن | بازدید ها: 11687 | پاسخ ها: 2
» عظمت شأن قرآن در کلام آيت الله بهجت (ره)
آخرین نویسنده: shakiba98 | شروع کننده موضوع: صبور | ارسال شده در انجمن: اوصاف قرآن | بازدید ها: 7312 | پاسخ ها: 4
» اوصاف قرآن در نگاه اهل عصمت
آخرین نویسنده: shakiba98 | شروع کننده موضوع: و إن یکاد | ارسال شده در انجمن: اوصاف قرآن | بازدید ها: 14690 | پاسخ ها: 8
» مباني كلام مترجم قرآن
آخرین نویسنده: shakiba98 | شروع کننده موضوع: گل مريم | ارسال شده در انجمن: مبانی ترجمه | بازدید ها: 23467 | پاسخ ها: 2
» آيت الكرسى
آخرین نویسنده: shakiba98 | شروع کننده موضوع: فاطمه | ارسال شده در انجمن: خواص سوره و آیات | بازدید ها: 20485 | پاسخ ها: 2
» معارفی از سوره های قرآن (جزء سی)
آخرین نویسنده: shakiba98 | شروع کننده موضوع: دژدان | ارسال شده در انجمن: تفسیر | بازدید ها: 31037 | پاسخ ها: 35
مجدد ₪