PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : پاسخ های عزیزان شرکت کننده در آزمون تکمیلی ترجمه ی زبان قرآنهندیانی
2014_09_17, 06:32 PM
besm18
http://www.shahrequran.ir/images/vbirancolorful/misc/quote_icon.png نوشته اصلی توسط کاربر محترم شهر نورانی قرآن


به نام خداوند بخشنده بسیارمهربان

1-1)مفعول مطلق: اسم مصدری است که تنوین نصب دارد و برای رفع ابهام در جمله می آید که از ریشه آن کلمه قبل از آن تکرار شده و در معنا می گوییم:یک نوع.مثال:انا فتحتنا لک فتحا مبینا (فتحا) مفعول مطلق می باشد.

1-2)مفعول مطلق نوعی:از انواع مفعول مطلق می باشد که اگر بعد از مفعول مطلق صفت و ؟بیاید مفعول مطلق نوعی می شود.مثال: انا فتحتنا لک فتحا مبینا (فتحا):مفعول مطلق نوعی و (مبینا):صفت.

1-3)مفعول مطلق تاکیدی:از انواع مفعول مطلق می باشد و تاکید و شدت فعل را میرساند.مثال:نزل الله القران تنزیلا.(تنزیلا):مفعول مطلق تاکیدی.

1-4)ضمیر فصل(عماد):به ضمیر منفصل مرفوع گفته می شود که در بین مبتدا و خبر معرفه آورده می شود تا خبر از صفت و یا ...تشخیص داده شود.مثال:النبی هم المفلحون (هم):ضمیر فصل.
معنا؟
1-5)جمله اسمیه:جمله ای است که با اسم شروع می شود و شامل دو قسمت 1)مبتداو2)خبر می باشد.مبتداغالبا مفرد و خبر توضیحی است که درباره مبتدا داده میشود و ممکن است یک جمله اسمیه یا فعلیه باشد و یا شبه جمله و مبتدا و خبر همیشه مرفوع هستند.مثال:الله علیم(الله):مبتدا و مرفوع.(علیم):خبر و مرفوع.

1-6)جمله فعلیه:جمله ای است که با فعل شروع میشود.مثال:جاءالسحره.(جاء):ف عل که جمله با آن شروع شده.

2-1)تنها تو را می پرستیم و تنها از تو کمک می خواهیم.(ترجمه)

2-2)ایاک(تجزیه):مفعول به و منصوب (ترکیب)اسم.ضمیر منفصل.مخاطب.مبنی بر فتح.معرفه

نعبد(تجزیه):فعل مضارع.مرفوع.نحن فاعل مستتر.(ترکیب):فعل مضارع.متکلم مع الغیر.معرب.متعدی.ثلاثی مجرد.صحیح وسالم

و(تجزیه وترکیب):حرف ؟.مبنی بر فتح.غیر عامل.

ایاک(تجزیه):مفعول به و منصوب (ترکیب)اسم.ضمیر منفصل.مخاطب.مبنی بر فتح.معرفه

نستعین(تجزیه):فعل مضارع.مرفوع.نحن فاعل مستتر(ترکیب):فعل مضارع متکلم مع الغیر.معرب.متعدی.ثلاثی مزید.باب استفعال

3-1)وزمانیکه روبه رو شوند با مومنان می گویند ایمان آوردیم و زمانیکه با شیطان های خود خلوت کنند می گویند ما با شما هستیم همانا ما مسخره کنندگانیم.(ترجمه آیه 14 بقره)

3-2)ترکیب آیه:


و:حرفاذا:ظرف زمان.محلا منصوب.متعلق به جواب قالوا ؟لقوا:فعل و فاعل آن ضمیر بارز واو.محلا مرفوع ؟الذین:مفعول به.محلا منصوب ؟آمنوا:فعل وفاعل آن ضمیر بارز واو.محلا مرفوع ؟قالوا:فعل و فاعل ان ضمیر بارز واو.محلا مرفوع.مضاف الیه ومحلا مجرور جواب شرط غیر جازم


امنا:فعل وفاعل آن ضمیر بارز نا.محلا مرفوع.جمله مفعول به و محلا منصوب


و:حرف ؟اذا: ظرف زمان.محلا منصوب.مطعلق به جواب قالوا ؟خلوا: فعل و فاعل ان ضمیر بارز واو.محلا مرفوع.مضاف الیه ومحلا مجرور ؟الی:حرف عامل شیاطین:مجرور کسره ظاهری الی شیاطین:جارو مجرورمتعلق به خلوا


هم:مضاف الیه و محلا مجرور


قالوا:فعل و فاعل ان ضمیر بارز واو.محلا مرفوع. جواب شرط غیر جازم


انا: ان:عامل و نا:اسم ان.محلا منصوب


مع:ظرف مکان .منصوب متعلق به محذوف.خبر ان. کم:مضاف الیه و محلا مجرور


انا مع کم:محلا منصوب و مفعول به


انما:؟نحن:مبتداومحلا مرفوع


مستهزون:خبر و مرفوع.علامت رفع واو

4-1)نزدیک است که ان برق برباید دیدگانشان را هر بار که روشن کند برایشان می ایستند و اگر می خواست خداوند می برد گوش هایشان را و چشم هایشان را همانا خداوند بر همه چیز تواناست.(ترجمه آیه 20 بقره)

4-2)کلما و اذا:ازاسماءشرط غیر جازم و لو:از حروف شرط غیر جازم است
5-1)وبترسید از روزی که جزا نمی بیند شخصی به جای کسی دیگر هیچ چیزی را و پذیرفته نمی شود از او هیچ شفاعتی و گرفته نمی شود از او عوضی و نه ایشان یاری می شوند(ترجمه آیه 48 بقره)

5-2)این آیه از پنج جمله تشکیل شده است.
جملات و ارکان؟

5-3)این آیه شفاعت باطل را نفی میکند.شفاعت باطل آن است که شفیع با استفاده از نفوذ خود نظر صاحب قدرت را بی هیچ حساب و کتابی در مورد مجازات مجرم تغییر دهد.شفاعت صحیح آن است که شفاعت شونده در وضع قابل قبولی برای شفاعت شدن قرار دارد ومستحق آمرزش است و به اشاره خدا مورد شفاعت قرار می گیرد.


با تشکراز شما

سلام دوست عزیز
ممنونیم بابت شرکت در مسابقه و ارسال پاسخ خیلی لطف کردید
اشتباهات شما در کلمات قرمز رنگ هست.


-4-11-

هندیانی
2014_09_17, 06:37 PM
http://www.shahrequran.ir/images/vbirancolorful/misc/quote_icon.png نوشته اصلی توسط کاربر محترم شهر نورانی قرآن

سلام استاد عزیز،ایام مبارک

از آنجا که قواعد فراموش شده،با ترجمه ی آیات در خدمتتان هستم

5)جمله ی اسمیه با اسم شروع می شود:و الله غفور رحیم

6)جمله ی فعلیه با فعل شروع می شود:و ظللنا هم الغمام

2-تنها تو را می پرستیم و تنها تو را یاری خواهیم

ایا:اسم،تأکید

کَ:اسم،ضمیر،مفرد،مذکر،مفع ل

نعبد:فعل،متکلم مع الغیر،مضارع،(ع ب ر)،ثلاثی مجرد،معلوم-نحن مستتر:فاعل

و:حرف ؟

نستعین:فعل،متکلم مع الغیر،مضارع(ع و ن)ثلاثی مزید باب استفعال،معلوم-نحن مستتر:فاعل

3)و هر زمان ملاقات کنند کسانی را که ایمان آوردند گویند:ایمان آوردیم و هر زمان خلوت کنند به سوی شیطان هایشان گویند:به راستی که ما همراه شما

هستیم،همانا فقط ما مسخره کنندگانیم.

و:حرف،استیناف

اذا:آدات شرط

لقوا:وا:فاعل

الذین:اسم موصول

آمنو:صله

قالوا،وا:فاعل

و:استیناف

اذا:آدات شرط

خلوا:وا:فاعل

الی:حرف جر

شیاطین:مجرور

قالو:وا:فاعل

انّ:حروف مشبه

نا:فاعل

نحن:فاعل

مستحضؤون:اسم فاعل،فاعل

4-نزدیک است برق برباید چشم هایشان را،هر زمان برایشان روشن شود راه روند در آن و هر زمان تاریک شود برایشان بایستند و اگر بخواهد خداوند هر آینه می برد

شنوایی شان و بینایی شان را،به درستی که خدا بر هر چیزی تواناست.

ادات شرط:کلما،اذا،لو

5-و بترسید روزی را که جزا داده نمی شود نفسی به جای نفسی چیزی را و پذیرفته نمی شود از او شفاعتی و مؤاخذه نمی شود از او عدلی و نه ایشان یاری کرده

می شوند.

و بترسید روزی را که جزا داده نمی شود کسی را به جای کسی چیزی را و نه قبول کرده می ود در مورد او شفاعتی و نه گرفته می شود در مورد او عدلی و نه

ایشان یاری کرده می شوند.

:از 5 جمله تشکیل شده است.

والقو

یوم لا تجزی نفس عن نفس شیءا

و لا یقبل منها شفاعة

و لا یؤخذ منها عدل

و لا هم ینصرون
ارکان جملات رو هم ننوشتید


سلام بر شما دوست عزیز

ممنون که پاسخ دادید و البته میدونم که مدت طولانی هست که از دروس استفاده نکردید و قواعد فراموشتون شده.
خیلی لطف کردید.
اشتباهات شما در کلمات قرمز رنگ هست.

http://www.shahrequran.ir/images/smilies/m1%20%281%29.png

هندیانی
2014_09_17, 06:40 PM
http://www.shahrequran.ir/images/vbirancolorful/misc/quote_icon.png نوشته اصلی توسط : کاربر محترم شهر نورانی قرآن

با سلام

1- مفعول مطلق مصدری است منصوب ، هم معنا یا هم ریشه و هم جنس با فعل ماقبل مثل رتل القران ترتیلا(
2-مفعول مطلق اگه با صفت و ؟بیاد میشه مطلق نوعی مثال انا فتحنا لک فتحا مبینا
3- مطلق تاکیدی اگه مفعول از ریشه فعل باشه و بدون صفت و ؟ بیاد میشه مطلق تاکیدی رجت الارض رجا
4- ضمایر منفصل که برای تاکید استفاده شوند مثل اولیک هم المفلحون توضیح بیشتر و معنا
5-جمله ای که با اسم شروع شود. مانند هم فیها خالدون
توضیح بیشتر و معنا
6- جمله ای که با فعل شروع شود مانند یومنون یا یاکلون الطعام توضیح بیشتر و معنا

2) آیه ی إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُرا ترجمه کنید همراه با تجزیه و ترکیب.
تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم.
ایاک ضمیر منصوبی تاکیدی و مبتدا -نعبد خبر و (فعل مضارع مرفوع مجرد متکلم مع الغیر )و فاعل نحن مستتر واو عطف و ایضا

3) آیه ی وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ را ترجمه و ترکیب کنید.
و هر زمان که ملاقات کنند کیانی را که ایمان آوردند، می گویند ایمان آوردیم و هرزمان که خلوت کنند با شیطانهایشان گویند همانا ما با شماییم همانا ما فقط تمسخر می کنیم.

واو استیناف- ادات شرط جازم - لقوا (فعل ماضی مجرد از ریشه (لقی) صیغه 3 اعلال به حذف صورت گرفته) از نظر ترکیبی فعل شرط محسوب میشه- الذین موصول خاص و مفعول-آمنوا صله و واوش عاید-صله محلی از اعراب ندارد و نقش ندارد-
قالوا فعل ماضی اجوف (قول) مجرد صیغه سوم و مجزوم شده به عامل اذا و جواب شرط- آمنا- مقول و مفعول به- و اذا ادات شرط- خلوا (خلو) فعل شرط- الی جارو شیاطین مجرور متعلق ؟-هم مضاف ایه -قالوا جواب شرط -ان مشبه بالفعل-نا اسم ان- معکم جارو مجرور و خبر ان- انما ضمیر تاکیدی؟- نحن مبتدا- مستهزون خبر اسم فاعل باب افعال
) آیه ی يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ را ترجمه کنید و ادات شرط آن را بنویسید.
نزدیک است که برق برباید دیدگانشان را هر زمان روشن شود برایشان راه میروندفِيهِ و هر زمان تاریک شود برایشان می ایستند و اگر می خواست خداوند هراینه می برد شنوایی شان و دیدگانشان را ،همانا خداوند بر هر کاری تواناست.
ادات شرط شامل:کلما-اذا-لو

5) آیه ی وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ را ترجمه کنید .
این آیه از چند جمله تشکیل شده است؟ جملات را همراه با ارکان آن ها بنویسید.

و بترسید از روزی که دفع نکند کسی از کسی دیگر چیزی را و پذیرفته نشود از او شفاعتی و گرفته نشود از او فدیه ای و ایشان یاری نشوند.
اتقوا جمله فعلیه (فعل امر-فاعل واو ضمیر بارز و ؟)
لا تجزی نفس جمله فعلیه(فعل نفی-فاعل نفس)
لا یقبل جمله فعلیه(مضارع نفی مجهول-شفاعه نایب فاعل)
لا یوخذ جمله فعلیه (مضارع مجهول و نفی-عدل نایب فاعل)
هم ینصرون جمله اسمیه (مبتدا -خبر)

چند جمله ؟

سلام بر شما دوست عزیز

ممنون که پاسخ دادید.
اصلا انتظار همچین پاسخی رو از شما نداشتم!!!!
خیلی لطف کردید.
اشتباهات شما در کلمات قرمز رنگ هست.

http://www.shahrequran.ir/images/smilies/m1%20%281%29.png

هندیانی
2014_09_17, 06:45 PM
http://www.shahrequran.ir/images/vbirancolorful/misc/quote_icon.png نوشته اصلی توسط کاربر محترم شهر نورانی قران

besmellah5

ایا / ضمیر منفصل * ک/ مفعول به *نعبد /فعل مضارع متکلم مع الغیر *و / عاطفه * نستعین/ فعل مضارع


متکلم مع الغیر

تنها تورا می پرستم وتنها از تو یاری میجویم


ایاک ضمیر منصوبی برفعل وفاعل مقدم شده * فاعل نحن مستتر


وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ

را ترجمه و ترکیب کنید.

ترجمه"

و زمانی که ملاقات میکنند کسانی راکه ایمان آ وردند آن کسان گو یند ،ایمان آوردیم ، و زمانیکه خلوت میکنند شیطانهایشان را می گویند همانا ما باشما ییم ، جز این نیست ما مسخره کنندگانیم

و / عاطفه * اذا / ظرف زمان _ ادات شرط * لقوا / فعل شرط ماضی واو فاعل بخاط اذا شرطیه مضارع ترجمه میشود *

الذین /اسم موصول آ منوا صله موصول واو امنوا عائد صله* قالوا / فعل وفاعل جواب شرط * آمنا / فعل فاعل *

و/ عاطفه * اذا /ظرف شرطیه * خلوا / فعل وفاعل مثل لقوا * الی شیاطینهم / جارو مجرور هم مضاف الیه *

قالوا /فعل فاعل جواب شرط * انا /حروف مشبهه واسمش معکم خبر ان ومضاف ومضاف الیه / مع ظرف *

انما / ادات حصر * نحن /مبتدا * مستهزئون خبر ازنوع جمله اسمیه وهردو مرفوع هستند *

لقوا /ماضی جمع مذکر غائب آمنوا ، قالوا ، خلوا مثل لقوا * آمنا / ماضی متکلم مع الغیر *


يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

را ترجمه کنید و ادات شرط آن را بنویسید.

نزدیک است برق برباید چشمهایشان را هر زمان روشن کند برایشان راه روند درآن ، و هر زمان که تاریک شود


برایشان بایستند واگر می خواست خدا هر آینه می برد شنواییشان را وبیناییشان را همانا خدا بر همه چیز تواناست .

کلما / ظرف وشرط - اضاء فعل شرط -مشوا جواب شرط (فعل ماضی هستند که باید مضارع معنا شود)

اذا/ ظرف شرطیه - اظلم فعل شزط - قاموا جواب شرط (" " " " " ")
؟

وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ

را ترجمه کنید .
این آیه از چند جمله تشکیل شده است؟
جملات را همراه با ارکان آن ها بنویسید.

وبترسید روزی را که بی نیار نمی کند کسی ازکسی چیزی را ونه پزیرفته میشود(پزیرفته نمیشود ) از او شفاعتی


ونه گرفته میشود(گرفته نمیشود ) از او عوضی و نه ایشان یاری میشوند (وایشان یاری نمیشوند)

جمله اول - اتقوا- فعل ماضی / جمله فعلیه ازفعل وفاعل تشکیل شده یوما مفعول *

جمله دوم - لاتجزی- فعل مضارع مجزوم به لای ناهیه/ جمله فعلیه تشکیل شده از فعل وفاعلش نفسٌ

جمله سوم - لایُقبلُ- فعل مضارع مجهول ومنفی به لای ناهیه / جمله فعلیه تشکیل شده از فعل ونایب فاعل شفاعهٌ

چمله چهارم- لایُوخذُ - فعل مضارع مجهول ومنفی به لای ناهیه / جمته تشکیل شده از فعل ونایب فاعل عدلٌ

جمته پنجم -لاهم ینصرون - هم مبتدا ینصرون خبر (هر دو مرفوع ) جمله اسمیه چون با اسم آغاز شده

ینصرون. خبر / خود بتنهایی یک جمله فعلیه است و از فعل وفاعل تشکیل شده

مفعول مطلق تاکیدی

مفعول مطلق تاکیدی " مصدری است که پس از فعلی از جنس خود فعل می آید؟ مثل نصرتُ ابراهیم َ نصراً

که نصراً مصدری از جنس نصرتُ ( یاری کردم ابراهیم را یاری کردنی) تاکیدی است برای فعل

مفعول مطلق نوعی

مصدری است که پس از فعلی از جنس خود فعل میاید ونوع فعل پیش از خود را بیان میکند ؟مثل

انا فتحنا لک فتحا مبینا ( همانا ما گشودیم برای تو گشودن آ شکاری

ضمیر فصل وعماد " ضمیری است که بعداز ضمیر دیگر وبلافاصله بیاید مثل اولئک هم المفلحون

اولئک /مبتدا - هم ضمیر فصل وعماد - المفلحون خبر

اگر در مبتدا وخبر مبتدا که اسم است بعد از آن باز هم اسم بیاید آن اسم ضمیر فصل یاعماد است

( یعنی خبر از جمله اسمیه باشد) ومیتوان دوجور ترکیب کرد .هم ضمیر فصل گرفت و هم آن را مبتدا گدفت

جمله فعلیه " جمله ای است که با فعل آغاز میشود وارکان آ ن فعل وفاعل است مثل

ذهب الله بنورهم (بر د خدا نور ایشان را ) چمله با فعل ذهب آغاز شد.؟

جمله اسمیه " جمله ای است که با اسم آغاز میشود علی ٌجاهد فی سبیل الله( علی جهادکرد در راه خذا )

وارکان آن مبتدا وخبر است ؟


خسته نباشید استاد گرامی zekr
سلام بر شما دوست عزیز

ممنون که پاسخ دادید.
امیدوارم همیشه موفق باشید
خیلی لطف کردید.
اشتباهات شما در کلمات قرمز رنگ هست.

سلامت باشید

http://www.shahrequran.ir/images/smilies/m1%20%281%29.png